REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIORRE

określający zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej giorre.com.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym giorre.com (dalej jako: GIORRE lub sklep internetowy GIORRE).
 3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego GIORRE jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient GIORRE oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§ 2

DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych - Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadający numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, adres e-mail: [email protected], tel: +48 505 205 404.
 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu.
 3. GIORRE – system sprzedaży detalicznej w formie sklepu internetowego, działający pod adresem giorre.com, którego właścicielem jest Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, umożliwiający składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie, itp.
 4. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie sklepu internetowego GIORRE dla celów potwierdzenia swojej tożsamości.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego GIORRE, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 6. Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z GIORRE bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w sklepie internetowym GIORRE.
 7. Login – identyfikator Klienta w sklepie internetowym GIORRE.
 8. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z GIORRE bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Towar - rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie GIORRE.
 10. Użytkownik - każda osoba znajdująca się w systemie sprzedaży online GIORRE.
 11. Zamówienie – zamówienie na towar/towary złożone przez zarejestrowanego Klienta w systemie GIORRE.

§ 3

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym GIORRE umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  3. tworzenie listy zakupów;
  4. przeglądanie historii zamówień;
  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w sklepie internetowym GIORRE (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres zamieszkania, a w przypadku rejestracji konta na firmę: dane firmy (nazwę firmy, adres firmy, NIP). Opcjonalnie można podać płeć oraz datę urodzenia. Klient najpóźniej w momencie składania pierwszego zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, GIORRE, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w sklepie internetowym GIORRE, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego GIORRE są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z GIORRE umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym GIORRE każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie internetowym GIORRE i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. Każdy Klient GIORRE może w dowolnym czasie usunąć własne konto, wysyłając e-mail o treści: ,,Proszę o usunięcie konta: _______'' (wskazać nazwę zarejestrowanego Klienta). Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana z adresu związanego z kontem Klienta, które zarejestrowany Klient chce usunąć z bazy serwisu GIORRE. Wszelkie maile dotyczące usunięcia konta danego Klienta powinny być wysłane na adres e-mail: [email protected]. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z GIORRE o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO GIORRE

 1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego GIORRE posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem dokonania procesu rejestracji na stronie internetowej giorre.com oraz spełnienia przez system teleinformatyczny zarejestrowanego Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej, c) posiadania aktywnego konta e-mail.
 2. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym GIORRE jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 3. Klient sklepu internetowego GIORRE zobowiązany jest do korzystania z usług sklepu internetowego GIORRE w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Klient sklepu internetowego GIORRE nie może: a) wykorzystywać sklepu internetowego GIORRE do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu, b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej GIORRE adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność, c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego GIORRE m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego GIORRE lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej, d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na innych Klientów, a także działa na szkodę Klientów, Administratorów lub innych podmiotów trzecich, e) korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach sklepu internetowego Silvexcraft w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym GIORRE. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym GIORRE jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym GIORRE (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego GIORRE, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym GIORRE), przetwarzane są przez Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (administrator danych osobowych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez GIORRE, które wymagają podania danych osobowych. GIORRE przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym GIORRE, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego GIORRE w zakładce Polityka Prywatności.

§ 6

SZCZEGÓŁY TOWARÓW

 1. GIORRE zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej GIORRE mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez GIORRE.
 2. Wymiary produktów oferowanych przez GIORRE, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich bardzo małych rozmiarów.

§ 7

CENY I PODATKI

 1. Ceny towarów oferowanych przez GIORRE są cenami brutto, zawierają należne podatki.
 2. Ceną za zakup dokonany w GIORRE, która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego GIORRE powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.
 3. GIORRE informuje, iż w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, Klient może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z tzw. długiem celnym (cło), a więc obowiązkiem uiszczenia przez kupującego (Klienta), będącego importerem danego towaru należności przewozowych.

§ 8

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie - Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez GIORRE wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty - GIORRE po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w formie prawnie przewidzianej.

§ 9

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia GIORRE przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem GIORRE o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 3. Na stronie internetowej GIORRE wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z GIORRE poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, GIORRE wykonuje obowiązki informacyjne, w tym m.in. te wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia GIORRE, oznaczenia GIORRE, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia GIORRE dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 6. GIORRE zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez GIORRE faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez GIORRE zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.
 8. Jeżeli GIORRE nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 10

WYSYŁKA TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.
 2. System GIORRE automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.
 3. GIORRE informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system GIORRE (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system GIORRE) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel GIORRE skontaktuje się każdorazowo z Klientem GIORRE (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.
 4. Po wysłaniu przez GIORRE zakupionych towarów, Klient otrzyma wiadomość e-mail z szczegółami złożonego zamówienia, w tym rodzajem zamówionego Towaru oraz jego ceną wraz z kosztami przesyłki. Po wysłaniu przez GIORRE zamówionego przez Klienta Towaru, Klient otrzyma informację o jego wysłaniu na podany przez Klienta adres.
 5. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Firmy do dnia przekazania zamówienia firmie kurierskiej. - od 1 - 3 dni roboczych w przypadku zamówień produktów standardowych, - dodatkowo od 1 - 5 dni roboczych w przypadku zamówień produktów personalizowanych - zamówienia mieszane (produkt standardowy oraz produkt personalizowany ) traktowane są jak zamówienia produktów personalizowanych.
 6. Czas wysyłki a) wysyłka firma kurierską UPS™: od 1 do 8 dni roboczych; b) wysyłka GLOBAL EXPRESS: od 2 do 10 dni roboczy.
 7. GIORRE informuje, iż w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz w okresie Walentynek, Dnia Kobiet i Black Friday (Czarny Piątek) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, co związane jest z dużą liczbą składanych w tych okresach zamówień.

§ 11

PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za Towar za pośrednictwem systemów płatności PayU, PayPal oraz PayNow.

  Płatności można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, GIORRE dokonana zwrotu ww. środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z zastrzeżeniem § 14 ust. 10.

§ 12

ODBIÓR OSOBISTY

 1. Klienci dokonujący zakupu biżuterii w sklepie internetowym GIORRE, mają możliwość odbioru zamówienia osobiście, w siedzibie firmy w Tyczynie koło Rzeszowa (adres: ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn).
 2. Możliwość dokonania odbioru złożonego zamówienia osobiście w siedzibie firmy istnieje po wcześniejszym zaznaczeniu w formularzu zamówienia opcji: Odbiór Osobisty.
 3. Odbioru osobistego złożonych zamówień można dokonywać w siedzibie firmy w dniach od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 – 15:00, po wcześniejszym otrzymaniu drogą mailową / sms-em potwierdzenia realizacji zamówienia i gotowości do jego odbioru.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy indywidualnemu , którzy zawarli z GIORRE umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, składa do GIORRE oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w § 13 ust. 1 Regulaminu, konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zobowiązana jest do zwrotu wypełnionego załącznika nr 1, towaru w stanie nienaruszonym oraz dokumentu zakupu, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję w sklepie GIORRE - do GIORRE pod następujący adres: Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. GIORRE zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, wszystkie dokonane przez w/w osoby płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do GIORRE.
 7. GIORRE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez w/w osoby dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. GIORRE dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od GIORRE.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 14

REKLAMACJE

 1. GIORRE odpowiada wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy indywidualnego, za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje Towarów zamawianych w sklepie internetowym GIORRE powinny być składane na adres e-mail: [email protected].
 3. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego: Formularz-Reklamacja.
 4. GIORRE ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego o dalszym trybie postępowania.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że GIORRE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla w/w osób wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez GIORRE albo GIORRE nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może zamiast zaproponowanego przez GIORRE usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez w/w osoby jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez GIORRE.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. GIORRE może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnemu jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. GIORRE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, która wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres GIORRE. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy GIORRE dokonuje zwrotu poniesionych przez w/w osoby niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do GIORRE niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, GIORRE zwraca uiszczoną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do w/w osoby, poniesione koszty dostarczenia Towaru do GIORRE oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej jego zgody.
 11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 12. Reklamacje dotyczące świadczenia przez GIORRE usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej: giorre.com Klienci mogą składać za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: [email protected]) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.
 13. Odpowiedzialność GIORRE względem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależnego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona wyłącznie do przypadków winy umyślnej GIORRE.
 14. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od GIORRE.

§ 15

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego GIORRE oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) GIORRE i ewentualnie jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów GIORRE i ewentualnie jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Strona główna” > „Moje konto” > „Moje dane personalne” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Strona główna” > „Moje konto” > „Moje dane personalne” > ”Zapisz się do naszego newslettera”.

§ 16

WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 17

OŚWIADCZENIA GIORRE

 1. GIORRE niniejszym oświadcza, że skład oferowanych przez GIORRE metalowych elementów do produkcji biżuterii (produkowanych lub importowanych przez Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k.) jest szczegółowo wskazany przy opisie każdego z oferowanych produktów.
 2. GIORRE niniejszym oświadcza, że oferowane kamienie jubilerskie SWAROVSKI® ELEMENTS pochodzą z firmy Swarovski z siedzibą w Triesen, Lichtenstein.

§ 18

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a GIORRE, której przedmiotem są usługi świadczone przez GIORRE na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GIORRE w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy GIORRE do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego GIORRE. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
 2. GIORRE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego GIORRE w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego GIORRE;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego GIORRE.
 3. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w sklepie internetowym GIORRE. O zmianie Regulaminu GIORRE poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym GIORRE (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 19-07-2023 r.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta a GIORRE, dotyczące świadczenia usług przez GIORRE, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego lub ugodowego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby GIORRE. Powyższe wskazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów GIORRE będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi, dla których sądem właściwym będzie właściwy polski sąd powszechny.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Menu