Kategorie

Regulamin sklepu internetowego GIORRE, określający zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej en.giorre.com.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym en.giorre.com (dalej jako: GIORRE)

 3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego GIORRE jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik GIORRE oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§ 2

Definicje

 1. GIORRE – system sprzedaży detaliczej w formie sklepu internetowego, działający pod adresem internetowym en.giorre.com, którego właścicielem jest SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krasnem 951, 36-007 Krasne, NIP: 5170373027, REGON: 363361395, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000588340, umożliwiający składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jublilerskie, itp.

 2. Administratorzy – przedstawiciele właściciela sklepu internetowego GIORRE, zarządzający serwisem w jego imieniu.

 3. Użytkownik - każda osoba znajdująca się w systemie sprzedaży online GIORRE.

 4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji i ma możliwość składania zamówień w sklepie internetowym GIORRE.

 5. Login – identyfikator Użytkownika w sklepie internetowym GIORRE.

 6. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Użytkownika, który Użytkownik nadaje w systemie sklepu internetowego GIORRE dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Użytkownik powinien zachować je w tajemnicy.

 7. Towar - rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie GIORRE.

 8. Zamówienie – zamówienie na towar/towary złożone przez zarejestrowanego Użytkownika w systemie GIORRE.

 9. Klient – zarejestrowany Użytkownik, który złożył zamówienie w systemie GIORRE.

 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu.

§ 3

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego GIORRE posiadają wszyscy, Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem dokonania procesu rejestracji na stronie internetowej en.giorre.com oraz spełnienia przez system teleinformatyczny zarejestrowanego Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej, c) posiadania aktywnego konta e-mail.

 2. Dokonywanie zamówień w GIORRE jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

 3. Użytkownik sklepu internetowego GIORRE zobowiązany jest do korzystania z usług GIORRE w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 4. Użytkownik nie może:

a) wykorzystywać sklepu internetowego GIORRE do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu,

b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej GIORRE adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność,

c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego GIORRE, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego GIORRE sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej,

d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działa na szkodę Użytkowników, Administratorów lub innych podmiotów trzecich,

e) korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach sklepu internetowego GIORRE w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.

 1. Użytkownik rejestrując się na en.giorre.com dobrowolnie podaje swoje dane w celu korzystania z możliwości realizacji usług oferowanych przez sklep internetowy GIORRE.

 2. Każdy Zarejestrowany Użytkownik GIORRE może w dowolnym czasie usunąć własne konto, wysyłając e-mail o treści: ,,Proszę o usunięcie konta: _______'' (wskazać nazwę Użytkownika). Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana z adresu związanego z kontem Użytkownika, które Użytkownik chce usunąć z bazy serwisu GIORRE. Wszelkie maile dotyczące usunięcia konta danego Użytkownika powinny być wysłane na adres e-mail: support@giorre.com

§ 4

Szczegóły Towarów

 1. GIORRE zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej GIORRE mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę towarów oferowanych przez GIORRE.

 2. Wymiary produktów oferowanych przez GIORRE, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich rozmiarów.

 3. Pakowanie produktów - każda para kolczyków zapakowana jest w oddzielne opakowanie. Pozostałe produkty (zawieszki, charmsy, pierścionki, naszyjniki, bransoletki) zapakowane są w jednym zbiorczym opakowaniu. W przypadku gdy klient życzy sobie dodatkowe opakowanie prosimy o podanie takiej informacji w "uwagach do zamówienia". Koszt każdego dodatkowego opakowania to 9,00 złotych brutto.

§ 5

Ceny i podatki

 1. Ceny towarów oferowanych przez GIORRE są cenami brutto, zawierają należne podatki.

 2. Ceną za zakup dokonany w GIORRE, która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego GIORRE powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.

§ 6

Realizacja Zamówień

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie - Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez GIORRE wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty - GIORRE po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi dokument sprzedaży w formie paragonu w przypadku klientów z terenu Polski lub fakturę detaliczną do paragonu w przypadku klientów zagranicznych.

§ 7

Warunki Realizacji Zamówienia i obowiązki informacyjne, dotyczące Konsumenta

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Konsumenta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia GIORRE przesyła na podany przez Konsumenta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem GIORRE o przyjęciu oferty złożonej przez Konsumenta.

 3. Na stronie internetowej GIORRE wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.

 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową z GIORRE poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, GIORRE wykonuje obowiązki informacyjne wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia GIORRE, oznaczenia GIORRE, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia GIORRE dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

 6. GIORRE zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Jeżeli GIORRE nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 8

Wysyłka Towaru, Czas Realizacji Zamówienia

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.

 2. System GIORRE automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.

 3. GIORRE informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system GIORRE (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system GIORRE) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel GIORRE skontaktuje się każdorazowo z Klientem GIORRE (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.

 4. Po wysłaniu przez GIORRE zakupionych towarów Klient otrzyma wiadomość e-mail z szczegółami złożonego zamówienia, w tym rodzajem zamówionego Towaru oraz jego ceną wraz z kosztami przesyłki. Po wysłaniu przez GIORRE zamówionego przez Klienta Towaru, Klient otrzyma informację o jego wysłaniu na podany przez Klienta adres.

 5. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Firmy do dnia przekazania zamówienia firmie kurierskiej. - od 1 - 3 dni roboczych w przypadku zamówień produktów standardowych, - dodatkowo od 1 - 5 dni roboczych w przypadku zamówień produktów personalizowanych - zamówienia mieszane ( produkt standardowy oraz produkt personalizowany ) traktowane są jak zamówienia produktów personalizowanych.

 6. Czas wysyłki a) wysyłka firma kurierską UPS™: od 1 do 8 dni roboczych; b) wysyłka GLOBAL EXPRESS: od 2 do 10 dni roboczych.

§ 9

Płatność - PayU

Klient ma możliwość dokonania płatności za Towar za pośrednictwem systemu płatności PayU oraz PayPal.

§ 10

Zakup Osobisty

 1. Klienci, którzy chcą zakupić biżuterię, będącą w ofercie GIORRE mają możliwość osobistego przybycia i zakupu wyrobów gotowych (biżuterii) na miejscu, w siedzibie firmy GIORRE.

 2. Przed planowanym przyjazdem prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Minimalna kwota zakupów w siedzibie GIORRE to kwota 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych netto).

 3. Osoba kontaktowa - Kamil Sebzda - +48 17 8555884 wew. 27.

 4. Na miejscu, w siedzibie GIORRE oferujemy szeroki wybór łańcuszków, kolczyków, zawieszek, pierścionków, kompletów biżuterii, itd. Zakup osobisty dotyczy tylko wyrobów gotowych. Pozostałe produkty należy zamówić za pośrednictwem systemu sprzedaży online GIORRE

§ 11

Odstąpienie od umowy – Konsument

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia Klient, będący konsumentem składa do GIORRE oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu niezmienionego towaru wraz z dokumentem zakupu do GIORRE pod następujący adres: SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krasnem 951, 36-007 Krasne.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 5. GIORRE zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. GIORRE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. GIORRE dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od GIORRE.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 12

Tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. GIORRE odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje Towarów zamawianych w sklepie internetowym GIORRE powinny być składane na adres e-mail: support@giorre.com.

 3. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego: Formularz-Reklamacja.

 4. GIORRE ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że GIORRE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez GIORRE albo GIORRE nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez GIORRE usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez GIORRE.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. GIORRE może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. GIORRE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres GIORRE. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy GIORRE dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do GIORRE niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, GIORRE zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Towaru do GIORRE oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.

 11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

 12. Reklamacje dotyczące świadczenia przez GIORRE usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej: en.giorre.com mogą za pomocą poczty elektronicznej {adres e –mail: support@giorre.com } wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

 13. Odpowiedzialność GIORRE względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 14. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od GIORRE.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do systemu GIORRE są przetwarzane przez GIORRE.

 2. Powierzone GIORRE dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania/firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

a) celem założenia konta Klienta i realizacji zamówień,

b) celem przekazywania drogą elektroniczną informacji na temat realizacji zamówień oraz istotnych zmian w ofercie GIORRE.

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w czasie rejestracji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystane wyłącznie przez GIORRE zgodnie z polskim prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

 2. Zarejestrowani Użytkownicy GIORRE mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, modyfikowania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 14 Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 15

Oświadczenia

 1. GIORRE niniejszym oświadcza, że skład oferowanych przez GIORRE metalowych elementów do produkcji biżuterii (produkowanych lub importowanych przez Silvexcraft Sp. z o.o. Sp.k.) jest szczegółowo wskazany przy opisie każdego z oferowanych produktów.

 2. GIORRE niniejszym oświadcza, że oferowane kamienie jubilerskie SWAROVSKI® ELEMENTS pochodzą z firmy Swarovski z siedzibą w Triesen, Lichtenstein. Silvexcraft zaopatruje się w kamienie bezpośrednio w firmie Swarovski, na podstawie łączącej strony umowy.

§ 16

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a GIORRE, której przedmiotem są usługi świadczone przez GIORRE na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. GIORRE wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerem.

 2. GIORRE stosuje pliki "cookies" do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu GIORRE, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 3. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z sklepu internetowego GIORRE.

 4. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2016 i może być przez GIORRE zmieniony z ważnych przyczyn: (a). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (b) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez GIORRE (c). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez GIORRE (d). poprawy przez GIORRE bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (e). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności sklepu internetowego GIORRE lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach sklepu internetowego.

 5. Sklep internetowy GIORRE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści przedmiotowego Regulaminu. Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników sklepu internetowego GIORRE drogą mailową o planowanych zmianach. Wprowadzane zmiany w Regulaminie nie mogą dotyczyć usług już wykonanych.

 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Zarejestrowanego Użytkownika a GIORRE, dotyczące świadczenia usług przez GIORRE, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby GIORRE. GIORRE kazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów GIORRE będących konsumentami, dla których sądem właściwym będzie właściwy polski sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba GIORRE.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.